TrygFondens arbejde med besøgshunde er baseret på forskning og viden.

 

Forskningsprojekt 2020-2023

Forskningsprojektet ”Animal contact” er i 2020 iværksat ved Århus Universitet. Formålet er at tilvejebringe evidensbaseret viden, der kan bidrage til at videreudvikle dyreassisteret terapi som supplement i behandlingen af psykisk sårbare personer.

Forskerne skal undersøge, hvilke non-invasive fysiologiske mål, der bedst kan bruges til at måle effekten af kontakt til dyr. Denne viden vil gøre det muligt at sammenkæde de umiddelbare effekter af kontakt med dyr til langsigtede psykometriske og sundhedsrelaterede mål.

”Animal contact” er et multidisciplinært projekt, der integrerer basal forskning og direkte anvendelig forskning, med deltagelse af ledende forskere inden for adfærdsforskning, stressfysiologi, klinisk psykiatri og psykologi. Ved at anvende en homogen gruppe af forsøgspersoner i første del af projektet opnås et billede af effektive effektmål. Når de bedste og mest praktisk anvendelige målemetoder er valgt, skal der foretages to kliniske casestudier med deltagere fra to relevante målgrupper.

Det er meningen, at projektets resultater hurtigt vil kunne anvendes i praksis, både gennem TrygFondens landsdækkende besøgshundeordning og gennem bl.a. Militærets Veterancenter, der er gået aktivt ind i at gøre det muligt for veteraner at få tildelt en servicehund.

Tilknyttede forskere:

  • Seniorforsker, PhD, Karen Thodberg, Aarhus Universitet
  • Professor Lene Vase, Aarhus Universitet
  • Lektor Janne Winther Christensen, Aarhus Universitet
  • Professor Dr. Med. Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup

Forskningsprojekt 2015-2018

Det igangværende forskningsprojekt "Optimale hundebesøg" udsprang af de spændende resultater fra det tidligere projekt "Besøgshunde - gavner de og hvordan" fra 2010-2013 (læs mere nedenfor). 

I 2014 fik dele af holdet bag projektet således bevilget yderligere midler fra TrygFonden til ”Optimale hundebesøg”. Her skal holdet undersøge, om mere aktiv og intens aktivitet med hunden har større effekt end ”almindelige” besøg, og hvilke elementer i et besøg, personer med demens reagerer mest optimalt på. 

Der vil blive taget specifikt højde for borgerens grad af funktionsnedsættelse (fx demens). Og der vil i større grad blive brugt mål for livskvalitet og trivsel. Da der vil være højere krav til hundens indsats under besøget, vil der blive observeret nøje på denne, således at hundens trivsel ikke sættes på spil. 

Arbejdet forventes at bidrage med væsentlig viden om ikke-medicinske tilbud og aktiviteter for denne gruppe, der ofte har både nedsat mobilitet og er ramt af demenssygdomme. Ligeledes er det en gruppe, der er i høj risiko for at blive ramt af ensomhed.

Forskningsprojektet afsluttes i 2018.

Følgende forskere er tilknyttet projektet:

  • Seniorforsker, PhD, Karen Thodberg
  • Forsker Janne Winther Christensen 
  • Professor Dr. Med. Poul Videbech
  • Lektor, PhD, Tia G. B. Hansen

Forskningsprojekt 2010-2013

Da TrygFonden Besøgshunde startede op, eksisterede der ikke meget brugbar viden om besøgshundes effekt på ældre mennesker. Derfor valgte TrygFonden at sætte gang i et forskningsprojekt, der skulle belyse og dokumentere effekten af ældre menneskers kontakt til hunde.

Forskningsprojektet blev ledet af seniorforsker Karen Thodberg fra Aarhus Universitet. Under titlen, ”Besøgshunde – gavner de og hvordan”, undersøgte forskerholdet, om besøgshunde ifølge med en person har en positiv effekt på det mentale helbred og livskvaliteten hos ældre og demente beboere på plejecentre. 

Som kontrolbehandling brugtes besøg med en robotsæl og en ikke-interaktiv demensbamse.

"Besøgshunde - gavner de og hvordan"